O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE”, Nowa Wieś 51, 16-402 Suwałki wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko zaprasza zainteresowanych do udziału w projekcie „Pobudzenie aktywności lokalnej – powrót do tradycji w gastronomii i rzemiośle”.

Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, które zamieszkują powiat moniecki (gmina Mońki, Jaświły, Goniądz, Trzciane) oraz powiat augustowski (gmina Sztabin, Lipsk), które ukończyły 18 rok życia, należących do jednej lub kilku z następujących grup:

– osoby bezrobotne

– osoby niepełnosprawne,

– osoby ubogie, sieroty, długotrwale lub ciężko chorzy, chorzy psychicznie, posiadający rodzinę wielodzietną, alkoholicy, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, dotknięci zdarzeniem losowym, dotknięci przemocą w rodzinie, nieradzący sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej, uchodźcy, zwolnieni z zakładu karnego.

Główne zadania:

 • Wsparcie w ramach projektu prowadzone będzie przez wykwalifikowanych doradców, psychologów, wykładowców i pośredników pracy.
 • Doskonalenie zawodowe z identyfikacją potrzeb.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Kursy dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania na rynku pracy.

Wsparcie dodatkowe dla uczestników projektu:

 • Stypendium szkoleniowe.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Podczas szkoleń catering w  postaci przerwy kawowej oraz obiadu.

Okres realizacji: 04.2020 – 08.2021

Miejsce realizacji: powiat moniecki (gmina Mońki, Jaświły, Goniądz, Trzciane) oraz powiat augustowski (gmina Sztabin, Lipsk)

CEL PROJEKTU:

Podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa warunków zatrudnienia wśród 40 pełnoletnich ucz. z powiatu monieckiego tj. gminy Mońki, Jaświły, Goniądz, Trzciane oraz powiatu augustowskiego tj. gminy Sztabin i Lipsk pochodzących z grupy docelowej tj. osób bezrobotnych, ubogich, niepełnosprawnych, sierot, długotrwale lub ciężko chorych, chorych psychicznie, posiadających rodzinę wielodzietną, alkoholików, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, dotkniętych zdarzeniem losowym, dotkniętych przemocą w rodzinie, nieradzących sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej, uchodźców, zwolnionych z zakładu karnego, poprzez wsparcie indywidualne i kompleksową aktywizację zawodową -edukacyjną z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku.

Wartość projektu: 458 205,50 zł, dofinansowanie projektu: 427 845,50 zł

 

Projekt jest realizowany na terenie powiatu monieckiego (gmina Mońki, Jaświły, Goniądz, Trzciane) oraz powiatu augustowskiego (gmina Sztabin, Lipsk) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny/ Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego/ Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 • Wzory dokumentów rekrutacyjnych odstępne są w Biurze Projektu

KONTAKT:

BIURO PROJEKTU:
ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki
-Telefon: 796 453 000
-E-mail: projekty@podrabinie.pl


AKTUALNOŚCI


04.05.2020 roku

W związku z licznymi zapytaniami od potencjalnych uczestników projektu, postanowiliśmy zaproponować Państwu kursy i szkolenia zarówno odpowiadające tradycjom lokalnych, ale także dające inne możliwości rozwoju zawodowego:

 • Kurs kulinarny i organizacji , czas trwania 160 godzin, łącznie 16 całodniowych spotkań stacjonarnych. Uczestnik ma zapewnione bezpłatny udział w kursi, materiałów i wyżywienia.
 • Kurs rzemieślniczy renowacji danych przedmiotów, czas trwania 160 godzin łącznie 16 całodniowych spotkań stacjonarnych. Uczestnik ma zapewnione bezpłatny udział w kursie, materiałów i wyżywienia.
 • Podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi broni palnej wykorzystywanych w służbach mundurowych oraz pełnienia funkcji porządkowych na imprezach masowych podwyższonego ryzyka: 4 zjazdy weekendowe (42 godzin, w tym strzelnica 20 godzin) pozostała część kursu 168 godzi e-learning. Razem 210 godzin. Uczestnik nabywa uprawienia członka służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych.
 • Nabycie umiejętności praktycznych wykorzystywanych w zakresie dozorowania mienia za pośrednictwem dronów w zawodzie pracownika ochrony oraz pełnienia obowiązków członka służby porządkowej i informacyjnej. 3 dni zjazdów szkoleniowych ( 14 godzin zajęć teoretycznych i 4 godzin zajęć praktycznych ) oraz 142 godzi e-learningu, razem: 160 godzin. Uczestnik nabywa możliwość podejścia do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji VLOS nadawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego – uprawniające do komercyjnych lotów dronem w zasięgu wzroku.