O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE”, Nowa Wieś 51, 16-402 Suwałki wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko zaprasza zainteresowanych do udziału w projekcie „Lokalna aktywizacja – powrót do tradycji w gastronomii i rzemiośle”.

 

Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, które zamieszkują powiat grajewski (gmina Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów) oraz powiat łomżyński (gmina Przytuły i Jedwabne), które ukończyły 18 rok życia, należących do jednej lub kilku z następujących grup:

– osoby bezrobotne

– osoby niepełnosprawne,

– osoby ubogie, sieroty, długotrwale lub ciężko chorzy, chorzy psychicznie, posiadający rodzinę wielodzietną, alkoholicy, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, dotknięci zdarzeniem losowym, dotknięci przemocą w rodzinie, nieradzący sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej, uchodźcy, zwolnieni z zakładu karnego.

 

Główne zadania:

 • Wsparcie w ramach projektu prowadzone będzie przez wykwalifikowanych doradców, psychologów, wykładowców i pośredników pracy.
 • Doskonalenie zawodowe z identyfikacją potrzeb.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Kursy dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania na rynku pracy.

 

Wsparcie dodatkowe dla uczestników projektu:

 • Stypendium szkoleniowe.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Podczas szkoleń catering w  postaci przerwy kawowej oraz obiadu.

 

Okres realizacji: 04.2020 – 08.2021

 

Miejsce realizacji: powiat grajewski (gmina Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów) oraz powiat łomżyński (gmina Przytuły i Jedwabne).

 

CEL PROJEKTU:

Podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa warunków zatrudnienia wśród 40 pełnoletnich uczestników z powiatu grajewskiego tj. gminy Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów oraz powiatu łomżyńskiego  tj. gminy Przytuły i Jedwabne pochodzących z grupy docelowej tj. osób bezrobotnych, ubogich, niepełnosprawnych, sierot, długotrwale lub ciężko chorych, chorych psychicznie, posiadających rodzinę wielodzietną, alkoholików, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, dotkniętych zdarzeniem losowym, dotkniętych przemocą w rodzinie, nieradzących sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej, uchodźców, zwolnionych z zakładu karnego, poprzez wsparcie indywidualne i kompleksową aktywizację zawodową – edukacyjną z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku.

 

Wartość projektu: 471 905,50 zł, dofinansowanie projektu: 427 785,50 zł

 

Projekt jest realizowany na terenie powiatu grajewskiego (gmina Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów) oraz powiatu łomżyńskiego (gmina Przytuły, Jedwabne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny/ Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego/ Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 • Wzory dokumentów rekrutacyjnych odstępne są w Biurze Projektu

KONTAKT:

BIURO PROJEKTU: Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki
-Telefon: 796 453 000
-E-mail: projekty@podrabinie.pl

 


AKTUALNOŚCI


04.05.2020 roku

W związku z licznymi zapytaniami od potencjalnych uczestników projektu, postanowiliśmy zaproponować Państwu kursy i szkolenia zarówno odpowiadające tradycjom lokalnych, ale także dające inne możliwości rozwoju zawodowego:

 • Kurs kulinarny i organizacji , czas trwania 160 godzin, łącznie 16 całodniowych spotkań stacjonarnych. Uczestnik ma zapewnione bezpłatny udział w kursi, materiałów i wyżywienia.
 • Kurs rzemieślniczy renowacji danych przedmiotów, czas trwania 160 godzin łącznie 16 całodniowych spotkań stacjonarnych. Uczestnik ma zapewnione bezpłatny udział w kursie, materiałów i wyżywienia.
 • Podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi broni palnej wykorzystywanych w służbach mundurowych oraz pełnienia funkcji porządkowych na imprezach masowych podwyższonego ryzyka: 4 zjazdy weekendowe (42 godzin, w tym strzelnica 20 godzin) pozostała część kursu 168 godzi e-learning. Razem 210 godzin.. Uczestnik nabywa uprawienia członka służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych.
 • Nabycie umiejętności praktycznych wykorzystywanych w zakresie dozorowania mienia za pośrednictwem dronów w zawodzie pracownika ochrony oraz pełnienia obowiązków członka służby porządkowej i informacyjnej. 3 dni zjazdów szkoleniowych ( 14 godzin zajęć teoretycznych i 4 godzin zajęć praktycznych ) oraz 142 godzi e-learningu, razem: 160 godzin. Uczestnik nabywa możliwość podejścia do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji VLOS nadawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego – uprawniające do komercyjnych lotów dronem w zasięgu wzroku.