Stowarzyszenie Wiejskie „ PO DRABINIE” zaprasza zainteresowane dzieci i młodzież od 16 do 25 roku życia do wzięcia udziału w projekcie pt. „Bezzałogowe statki powietrzne w praktyce”  realizowanego przez Stowarzyszenie Wiejskie PO DRABINIE w ramach Projektu grantowego pod nazwą: „Projekty parasolowe skierowane na wsparcie dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńską” Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (nr umowy 00801-6935-UM1021157/20)

Uczestnikami naszego projektu zostanie objętych 30 osób zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD:

Nie dotyczy mieszkańców miasta Suwałki oraz Sejny!

Główne zadania:

  • Kurs operatora drona: ilość uczestników – 20 osób. W ramach szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą uzyskanie certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Ilość godzin 16/17:

8 godzin e-learning – indywidualnie każdy uczestnik,

4 godziny zajęć teoretycznych grupowych – 1 grupa 20 uczestników

3 godziny lotów indywidualnych – indywidualnie każdy uczestnik,,

1 godzina szkolenia naziemnego – indywidualnie każdy uczestnik,

1 godzina lotów indywidualnych ( w ramach samokształcenia, w przypadku braku doświadczenia uczestnika) – indywidualnie z instruktorem w przypadku braku posiadanego sprzętu (drona) i doświadczenia.

Na 1 uczestnika przypada 16/17 godzin.

  • Kurs informatyczny – tworzenie i publikacja video: ilość uczestników – 10 osób. Polegać będzie na przygotowaniu prezentacji z miejsc z obszaru LSR, w których odbyły się istotne wydarzenia historyczne.

Ilość godzin: 10 – 1 grupa 10 osób.

Na 1 uczestnika przypada 10 godzin.

  • Warsztaty motywacyjne – rozwijające kompetencje społeczne np. funkcjonowanie w grupie, uczenie się, asertywność itp.

Ilość godzin: 12 (3 spotkania x 4 godziny) – zajęcia grupowe 3 grupy każda po 10 osób.

Na 1 uczestnika przypadają 4 godziny.

  • Zajęcia artystyczne plastyczne, muzyczne, kulturowe itp.
    Uczestnicy poznają metody „przenoszenia” obrazów ze zdjęć na przedmioty codziennego użytku za pomocą technik rzemieślniczych.

Ilość godzin: 12 (3 spotkania x 4 godziny) – zajęcia grupowe 3 grupy każda po 10 osób.

Na 1 uczestnika przypadają 4 godziny.

  • Zawody o charakterze sportowym.

Ilość godzin: 6 – zajęcia grupowe.

Na 1 uczestnika przypada 6 godzin.

  • Przygotowanie materiału video o miejscach wydarzeń historycznych.

 

Okres realizacji: 01.05.2021-31.07.2021

Termin rekrutacji do końca maja.

Miejsce realizacji:

Obszar Lokalnej Grupy Działania Suwalsko-Sejneńskiej.

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie przez uczestników kwalifikacji i kompetencji zawodowych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz wzmocnienie umiejętności społeczno-zawodowych.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

 

Harmonogramy poszczególnych zajęć:

Data Rodzaj zajęć w kolejności ich realizacji Ilość godzin Ilość uczestników
Czerwiec Kurs operatora drona 16h/17h /1 uczestnik 20
Czerwiec Kurs informatyczny 10h 10
Lipiec Warsztaty motywacyjne 12h( 4h/1 uczestnik) 30 (3 grupy po 10)
Lipiec Zajęcia artystyczne 12 (4h/1 uczestnik) 30 (3 grupy po 10)
Lipiec Zawody sportowe 1h 30 (3 grupy po 10)

 

 

Wartość projektu: 50 000,00zł dofinansowanie projektu: 42 500,00zł

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej https://www.podrabinie.pl/.

POBIERZ archiwum ZIP

Biuro Projektu:

Stowarzyszenie Wiejskie PO DRABINIE

ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki

Telefon: +48 796 140 580

E-mail: projekty@podrabinie.pl 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.