Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie (18+), które zamieszkują w powiecie monieckim (gmina Mońki, Jaświły, Goniądz, Trzciane) oraz w powiecie augustowskim (gmina Sztabin i Lipsk), chcące nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności ,do udziału w bezpłatnych szkoleniach.


Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, które ukończyły 18 rok życia, należących do jednej lub kilku z następujących grup:
– osoby bezrobotne
– osoby niepełnosprawne,
– osoby ubogie, sieroty, długotrwale lub ciężko chorzy, chorzy psychicznie, posiadający rodzinę wielodzietną, alkoholicy, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, dotknięci zdarzeniem losowym, dotknięci przemocą w rodzinie, nieradzący sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej, uchodźcy, zwolnieni z zakładu karnego.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PROJEKTU: www.podrabinie.pl/projekty

Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE”, Nowa Wieś 51, 16-402 Suwałki wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko.

Projekt realizowany jest na terenie powiatu monieckiego (gmina Mońki, Jaświły, Goniądz, Trzciane) oraz powiatu augustowskiego (gmina Sztabin i Lipsk) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny/ Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego/ Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.