Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie (18+), które zamieszkują  w powiecie grajewskim (gmina Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów) oraz w  powiecie łomżyńskim (gmina Przytuły, Jedwabne), chcące nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności ,do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

 

Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, które ukończyły 18 rok życia, należących do jednej lub kilku z następujących grup:

– osoby bezrobotne

– osoby niepełnosprawne,

– osoby ubogie, sieroty, długotrwale lub ciężko chorzy, chorzy psychicznie, posiadający rodzinę wielodzietną, alkoholicy, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, dotknięci zdarzeniem losowym, dotknięci przemocą w rodzinie, nieradzący sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej, uchodźcy, zwolnieni z zakładu karnego.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PROJEKTU: www.podrabinie.pl/projekty

 

Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Wiejskie  „PO DRABINIE”, Nowa Wieś 51, 16-402 Suwałki wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko.

Projekt realizowany jest na terenie powiatu grajewskiego (gmina Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów) oraz powiatu łomżyńskiego (gmina Przytuły, Jedwabne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny/ Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego/ Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.